Paskelbta pasauliui 2022.12.26

Suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė.

Pirmininkas

Alfonsas Norvaišas

Furka str.42

3984 Fiesch

Šveicarija

KREIPIMASIS Į PASAULIO TAUTAS

DĖL SUVERENIOS IR NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS VALSTYBINGUMO PRIPAŽININIMO IR SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

2022 metų gruodžio 22 diena,

Šveicarija

1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba išsirenka pirmininku Kniaudiškio 54-osios rinkiminės apygardos deputatą Vytautą Lansbergį (dokumento Nr. I-4). Tą pačią dieną išrinktasis Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Lansbergis pradeda pasirašinėti nutarimus ir įstatymus, tačiau pažymime, kad jis įstatymus pasirašinėja jau ne kaip teisėtai išrinktasis Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, o kaip Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas. Kažkokiu būdu jis per vieną akimirką iš Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko tapo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. Tokiu būdu be teisėtų ir teisinių rinkimų ir žmonių valios išreiškimo jis pakeitė ne tik savo asmeninį kaip vadovo statusą, bet ir politinę šalies sistemą bei visą šalies statusą. Tuo pačiu laiku Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas kartu su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretoriumi Liudviku Sabučiu toliau klastojo įstatymus ir su nesančiomis kiekvienam iš jų priskirtomis pareigybėmis pasirašė įstatymą Nr. I-13, kuriuo įgalino veikti Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstituciją, ir už kelių akimirkų pasirašė įstatymą Nr.I-14 dėl šios Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstitucijos galiojimo sustabdymo. Tokiu būdu be Lietuvos žmonių žinios buvo suklastoti dokumentai, prisiimta sau vienvaldiška teisė manipuliuoti visos Valstybės aukščiausiuoju žmonių Teisių dokumentu (Konstitucija, kuri yra priiminėjama arba atšaukiama tik visuotinio žmonių referendumo būdu), ir apgaulės būdu įvestas Lietuvos Respublikos Pagrindinis laikinas įstatymas, kurio 2 straipsnyje sakoma, kad Valstybinę valdžią Lietuvoje vykdo Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Teismas. Tai yra valdžią, kuri priklauso Lietuvos Liaudžiai (DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO 2 str.), vykdo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Lansbergis ir Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretorius L.Sabutis. Kyla klausimas, kada V.Lansbergis ir L.Sabutis buvo išrinkti žmonių būti Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininku ir sekretoriumi, ir kada jiems buvo suteikti tokie įgaliojimai? Tokiu būdu atsiranda faktas, kad nusikalstama veika tyčia 1990-03-11 V.Lansbergis ir L.Sabutis, neturėdami Lietuvos Žmonių -Tautos sutikimo, veikė jų vardu ir todėl iš anksto susitarę ir nusikalstamai bendrininkauti stambiu mastu, sukčiaudami Žmonių pasitikėjimu, 1990-03-11 dieną išleido antikonstitucinį raštą, pavadintą Įstatymu Nr. I-11, kurio LTSR pavadino Lietuvos Respublika, t. y. įvykdė Suverenios Lietuvos Valstybinį perversmą. Minėta nusikaltėlių grupė, nurodytų suklastotų dokumentų pagrindu, savo grupę įregistravo Vašingtone korporaciją „Lietuva“ ir iki šiol veikia Lietuvos žmonių vardu, nors Lietuvos žmonių įgaliojimų neturi. Priešingai, 1991-02-09 Lietuvos žmonės referendume išreiškė savo valią tik už suverenią ir nepriklausomą Lietuvos valstybę, be jokių sąjungininkų. Todėl, remiantis aukščiau išdėstytu ir vadovaujantis teisės viršenybe, prašome: 1. Pripažinti niekiniais ir negaliojančiais V.Lansbergio ir L.Sabučio 1990-03-11 parašais suklastotus dokumentus: - įstatymą Nr. I-11, kuriuo vadovaudamiesi LTSR pavadino Lietuvos Respublika, t. y. įvykdė Suverenios Lietuvos Valstybinį perversmą; - įstatymą Nr. I-13, kuriuo įgalino veikti Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstituciją; - įstatymą Nr. I-14 dėl Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstitucijos galiojimo sustabdymo. 2. Pripažinti Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės Suverenumą ir nepriklausomybę bei pasirašyti Tarptautinio politinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutartis. PRIDEDAMA: suklastoti dokumentai, įrodymai dėl 1991-02-09 referendumo

Suklastotų dokumentų kopijos.

Mes, Suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė, susidedanti iš 11 ( vienuolikos) narių, vadovaujantis 1991-02-09 referendumu -TAUTOS VALIA, 1938-05-12 galiojančia ( Lietuvos Konstitucija, Teisės viršenybe, 1990-03-11 suklastotais V. Landsbergio ir L. Sabučio dokumentais, atsižvelgiant sunkią ekonominę valstybės padėtį, bei karo ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje ( G. Nausėda) v i e n i n g a i s u t a r i a m e, kad būtinas konstitucinis Suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės valdymas, formuojant 13 žmonių Vyriausybę.

Todėl n u t a r ė m e:

Apie formuojamą 13 žmonių vyriausybę viešai pranešti visam pasauliui; Atsiliepimų dėl formuojamos vyriausybės iš Lietuvos žmonių laukti 30 kalendorinių dienų (iki 2023-01-10 dienos) FB Šlovė Lietuvai, el paštu: lttauta@gmail.com ir kt. ryšio priemonėmis;

2023-01-13 dieną, dėl vyriausybė formavimo, su Lietuvos žmonėmis diskutuoti gyvai įvairiose Lietuvos vietose;

Siūloma iki 2023-01-13 dienos, Lietuvos žmonėms siūlytų kandidatus į 13 ministerijų: Teisingumo; Vidaus reikalų; Sveikatos; Mokslo ir Švietimo; Ekonomikos ir Finansų; Energetikos; Socialinės apsaugos ir darbo; Kultūros; Susisiekimo; Žemės ūkio ir ūkio; Užsienio reikalų; Krašto apsaugos, Aplinkos. Vyriausybės ministrų pavardžių neviešinti; Žmonių Iniciatyvinės grupės pirmininku patvirtinti Alfonsą Norvaišą, gim. 1974-06-30. Sudėtinė šio protokolo dalis yra 1990-03-11 suklastoti 3 ( trys) Vytauto Landsbergio ir Liudviko Sabučio rašyti dokumentai.

Suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės Iniciatyvinės žmonių grupės

PROTOKOLAS Nr. 1

2022 metų gruodžio 10 diena

Suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės Iniciatyvinės žmonių grupės

PROTOKOLAS

Nr. 2

2022 metų gruodžio 13 diena

Mes, Suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė, susidedanti iš 11 ( vienuolikos) narių, vadovaujantis 1991-02-09 referendumu -TAUTOS VALIA, 1938-05-12 galiojančia ( Lietuvos Konstitucija, Teisės viršenybe, 1990-03-11 suklastotais V. Landsbergio ir L. Sabučio dokumentais, atsižvelgiant sunkią ekonominę valstybės padėtį, bei karo ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje ( G. Nausėda) v i e n i n g a i s u t a r i a m e, kad būtinas Suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės PREZIDENTAS.

Todėl n u t a r ė m e:

1. Paskelbti Visuotiną Suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės žmonių surašymą, tokią žinią paskelbti viešai ir šiuo klausimu sudaryti 5 žmonių komisiją;

2. Sudaryti 7 žmonių Laikiną Vyriausiąją rinkimų komisiją Prezidento rinkimams organizuoti;

3. Apie PREZIDENTO RINKIMUS viešai pranešti įvairiomis ryšio priemonėmis ir pasiūlyti Suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės žmonėms siūlyti prezidento kandidatūras iki 2022-12-30 dienos, o prezidento rinkimus organizuoti 2023 metų sausio 13 dieną, apie ką pranešti visam pasauliui ir JT;

4. Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė valstybės PREZIDENTŲ siūlo Alfonsą Norvaišą.

LIETUVOS VALSTYBĖ

STATE OF LITHUANIA

ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО

LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTAS

THE PRESIDENT OF THE STATE OF LITHUANIA

ПРЕЗИДЕНТ ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Alfonsas Norvaišas

PROTOKOLAS NR. 5

2024 m. gegužės 31 d.

Serneus, Šveicarijos Konfederacija

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO VIEŠOSIOS APKLAUSOS - BALSAVIMO REZULTATŲ

2024.05.01 - 2024.05.31 vyko Lietuvos piliečių viešoji apklausa - balsavimas, dėl Lietuvos Valstybės Konstitucijos priėmimo.

Viešosios apklausos - balsavimo metu, Lietuvos piliečiai turėjo teisę tiesiogiai teikti savo pasiūlymus ir pataisas, dėl Lietuvos Valstybės Konstitucijos. Į absoliučią daugumą Lietuvos piliečių pateiktų pasiūlymų ir pataisų buvo atsižvelgta.

Lietuvos Valstybės Vyriausybė įvertino ir suskaičiavo viešosios apklausos - balsavimo rezultatus. Yra nustatyta, kad 100 % viešojoje apklausoje - balsavime dalyvavusių Lietuvos piliečių, pasisakė už Lietuvos Valstybės Konstituciją ir jos priėmimą.

2024 metų gegužės 31 dieną Lietuvos Valstybės Vyriausybė skelbia Konstituciją priimtą.

Vadovaujantis Lietuvos Valstybės Konstitucijos 152 straipsniu, Lietuvos Valstybės Konstitucija įsigalioja sekančią dieną - 2024 metų birželio 1 dieną.

Protokolą "Dėl Lietuvos Valstybės Konstitucijos priėmimo viešosios apklausos - balsavimo rezultatų" pasirašyti ir paskelbti Lietuvos Valstybės Vyriausybė įpareigoja Lietuvos Valstybės Prezidentą Alfonsą Norvaišą.

Šis Protokolas yra Lietuvos Valstybės Konstitucijos sudedamoji dalis.

Prezidentas

Alfonsas Norvaišas

Vadovaudamiesi 2024 m. gegužės 31 d. priimta (Protokolas Nr. 5) ir 2024 m. birželio 1 d. įsigaliojusia Lietuvos Valstybės Konstitucija ir Konstitucijos 2 str.; 3 str.; 4 str. 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 ir 4.10 punktais; 5 str. ketvirta dalimi; 6 str. antra dalimi; 9 str. pirma dalimi; 18 str.; 20 str. pirma ir antra dalimis; 21 str. pirma dalimi; 22 str.; 23 str.; 24 str.; 25 str. pirma, trečia, ketvirta ir penkta dalimis; 27 str.; 29 str. antra dalimi; 30 str. pirma dalimi; 31 str. antra dalimi; 32 str.; 33 str. antra dalimi; 36 str. antra dalimi; 38 str. pirma, antra ir trečia dalimis; 44 str.; 46 str. trečia ir penkta dalimis; 47 str. pirma ir trečia dalimis; 110 str. trečia dalimi; 136 str.; 137 str.; 138 str.; 145 str. pirma dalimi; 146 str.; 151 str.; 152 str.; 154 str.; 155 str..


Remdamiesi faktais, liudijančiais nelegitimios Lietuvos Respublikos, neteisėtų valdininkų ir kiti pareigūnų, genocido vykdymą ir valstybingumo naikinimą.


Mes, vienintelė teisėta Lietuvos Valstybės valdžia, priėmėme sprendimą padėti žmonėms apginti savo gyvenimą ir turtą:

1. Kiekvienas žmogus, asmuo, valdininkas ar pareigūnas neša asmeninę atsakomybę.


2. Nė vienas žmogus, asmuo, valdininkas ar pareigūnas neturi teisės liesti ar kištis į Lietuvos Valstybės piliečio erdvę.


3. Jeigu prieš Lietuvos Valstybės pilietį yra / buvo pradėta vykdyti nelegitimios Lietuvos Respublikos persekiojimas arba Lietuvos Valstybės pilietis yra sulaikytas / įkalintas ar kitaip suvaržyta jo laisvė arba turtas, nedelsiant turi būti nutraukti visi jo atžvilgiu taikomi neteisėti veiksmai. Žmonėms, asmenims, valdininkams ar pareigūnams nevykdant pastarųjų rekomendacijų, Lietuvos Valstybės pilietis turi teisę ginti save, savo artimuosius, kaimynus bei visų išvardintųjų turtą, panaudojant gynybai visas įmanomas priemones, o, esant reikalui - net, šaunamuosius ir šaltuosius ginklus, įskaitant ir didesnės griaunamosios / naikinamosios galios ginklus, su teise panaudoti visas priemones be įspėjimo.

4. Lietuvos Valstybės piliečiai (nėra taikoma Lietuvos Respublikos piliečiams), siekdami apsaugoti savo, savo artimųjų, draugų, giminaičių ir kitų žmonių gyvybę, sveikatą bei turtą, turi teisę rinktis į ginkluotus susibūrimus, o, esant reikalui, be jokio atskiro pranešimo - blokuoti ar uždaryti gatves, įvažiavimus, išvažiavimus įvairiose Lietuvos teritorijos vietose, prieš tai, jeigu to reikia, numatant apylankas.


5. Lietuvos Valstybės piliečiams leidžiama sunaikinti Lietuvos Respublikos nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, jeigu jis randasi jų nuosavybėje arba nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje arba valdoje.


Už Lietuvos Valstybės piliečio visas panaudotas priemones arba visus atliktus veiksmus atsakomybę prisiima Lietuvos Valstybė ir jos piliečiai.


Apie šį protokolą Lietuvos Valstybės Prezidentas informuos policiją, masinės informacijos priemones ir kitus informacinius kanalus, žmones ir t.t..

Šio protokolo ir jo nuostatų nežinojimas, Lietuvos valstybės parsidavėlių, Tautos išdavikų ir jų bendrininkų neatleidžia nuo atsakomybės, gali sukelti neigiamas pasekmes, įskaitant gyvybės praradimą.


Prezidentas
Alfonsas Norvaišas

LIETUVOS VALSTYBĖ

STATE OF LITHUANIA

ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО

LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTAS

THE PRESIDENT OF THE STATE OF LITHUANIA

ПРЕЗИДЕНТ ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Alfonsas Norvaišas

PROTOKOLAS NR. 6

2024 m. birželio 14 d.

Serneus, Šveicarijos Konfederacija

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS PILIEČIŲ ASMENS IR TURTO APSAUGOS

Užsisakyti naujienlaiškį

Naujienlaiškio prenumerata - patikimas būdas nepraleisti svarbiausių ir įdomiausių lttauta@gmail.com tekstų. Kviečiame užsisakyti portalo naujienlaiškį ir tapti SUVERENIOS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS PILIEČIU/-TE.